Go To Content
:::

Kaohsiung Branch, Administrative Enforcement Agency, Ministry of Justice:Back to homepage

:::

Areas of Jurisdiction

  • Publication Date :
  • Last updated:2023-06-16
  • View count:2751

The Branch has jurisdiction over Kaohsiung City and Penghu County.

  • In Kaohsiung City, there are 38 administrative districts including Cianjin, Sinsing, Yancheng, Zuoying, Nanzih, Gushan, Cijin, Lingya, Sanmin, Cianjhen , Siaogang , Fongshan, Niaosong, Dashe, Renwu, Dashu, Gangshan, Yanchao, Zihguan, Yong-an, Mituo, Ciaotou, Tianliao, Jiading, Alian, Lujhu, Hunei, Namasia, Taoyuan, Maolin, Liouguei, Meinong, Cishan, Jiasian, Neimen, Shanlin, Linyuan and Daliao. 
  • Penghu County is divided into Magong City, Husi Township, Baisha Township, Wang-an Township, Xiyu Township and Cimei Township. 

There are 3 district courts, namely Kaohsiung, Ciaotou and Penghu, within the jurisdiction.

Kaohsiung City

Penghu County

Go Top